LASTE LOOMUS

Kes on indigo ja kristall lapsed? Mis sorte veel     on?
Kas neid sünnib veel juurde?

Termineid indigo ja kristall-lapsed kasutatakse kirjeldamaks ideed, et     viimase paari kolme generatsiooni jooksul sündinud lapsed on toonud     Planeedile Maa uut sorti valgust. See asi oli uus 30, 40, 50 aastat tagasi,     kuid oma põhiolemuses on inimkond juba tuhandeid aastaid sündinud kõiges,     mis puudutab inimeseks olemist, ühe põhilise lepinguga. Kõik sündinud     inimesed tõid sisse oma hinge energia, millest osa oli looriga kaetud.     Inimeseks saamise nimel unustati see, kes te tõeliselt oldi.

Tuhandete aastate kestel on dünaamika, et sündivad inimlapsed mäletavad     veidi oma hinge, kuid unustavad valdavalt selle, kes nad tõeliselt on,     olnud suhteliselt tavaline. Alates 1960-ndatest, 1970-ndatest ning     1980-ndad, 90-ndad võtsid tõsiselt tuurid üles selles, et lapsed hakkasid     aeg-ajalt sündima teistsuguse lepinguga. Nende leping seisnes selles, et     nad unustasid oma tõelist olemus vähemal määral. Kuna nad mäletavad oma     hinge ja hinge eesmärki rohkem, siis toovad nad Planeedile Maa sellega     rohkem valgust. Kuid nende jaoks on siinolemine ka palju raskem, sest     suuremat valgust kandes tunnevad nad ennast siin maailmas veidi     ebamugavalt, sest nende jaoks, rohkem kui teiste laste jaoks, on see maailm     väga pime.

1960-ndatel ja 70-ndatel hakkas nende laste määr kasvama. Kui 1960-ndatel     võis see olla üks laps tuhandest, siis 1970-ndatel oli see juba rohkem kui     üks laps sajast. 1990-ndatel sündis indigoenergia ehk indigo lepinguga juba     70/80 protsenti lastest. Indigo nimi aitab kirjeldada nende laste aurat ja     nende energia värvi omadusi. Te panite neile nime indigo, mis aitab     kirjeldada muudatusi inimlepingus. Fundamentaalses lepingus, mille hing     sõlmib siis, kui ta inimeseks tuleb, on selle lepinguga võimalik nüüd hinge     kaasata suuremal määral. Teil saate rohkem mäletada seda, kes te tõeliselt     olete ja olla ikkagi inimene.

Mingil hetkel 80-ndatel, 90-ndatel sai võimalikuks veelgi laiem ja     valgustunum leping. Nii andsite te neile lastele ka teise nime –     kristall-lapsed. Iteratsioone on olnud erinevaid. Nüüdseks, mil indigo- ja     kristall-lapsed on ukse avanud ja nad on stabiliseerinud suurema valguse     hoidmise kogemuse inimese kehas, on nad rajanud tee kõiksuguste uutmoodi     lepingute sõlmimiseks. Inimeseks sündiv hing võib sõlmida indigo-,     kristall- või muud sorti lepingu – vikerkaare lepingu või violetse lepingu.     Inimeseks saades sõlmitakse palju erinevaid lepinguid. Need lepingud     kirjeldavad või peegeldavad erinevaid unustamise tasandeid ehk seda, kui     palju keegi oma hinge tarkusest ära unustab. See varieerub valguse     tasemetes, mida sündides Maale tuuakse.

Kõik see on olnud osa inimkonna evolutsiooni arengust. Praeguses punktis     saame öelda seda, et kõik praegu Planeedil Maa elavad inimesed on seotud     valgustumise energiaga. Praegusel ajal läbib valgustumist piisavalt palju     inimesi ning valgustumise läbimine sisaldab oma lepingu uuesti läbi     rääkimist, eesmärgiga võtta endasse rohkem valgust ja mäletada seda, kes     tõeliselt ollakse. See, kas olete sündinud indigo või kristallina enam     tähtsust ei oma. Indigo või kristalliks võib saada isikliku valgustumise     protsessi kaudu. Tol ajal, mil te neid märkama hakkasite oli inimeste jaoks     oluline märgata nende laste erilisust. Kuid nüüdseks on kõige tähtsam selle     tunnistamine, et te kõik olete erilised. Te kõik olete valinud elamise     praeguse aja Planeedil Maa, sest inimkond areneb valguse suunas ja te     mängite selles evolutsioonis fundamentaalset rolli.

Tagasi vaatamine ja mõistmine, kas olite indigo- või kristall-laps võib     olla kasulik. Samuti võib kasulik olla oma elus olevate laste puhul     äratundmine, mis erilisi vajadusi neil olla võib seetõttu, et nad on     indigo, kristall või midagi muud. Kuid lõppkokkuvõttes on kõige olulisem     endale tunnistada, et indigo ja kristallenergia on nihe selles, kes te     olete, kui palju valgust te oma ellu toote ja oma kehas kannate. Teie     valgus muutub tugevamaks koos sellega, kuidas te tervendate teid tagasi     hoidvaid energiaid, kuidas lasete vabaks pimedust ja varje ning astute iga     päevaga aina suuremasse armastusse. Kõik te olete indigo ja kristall ja     valgustumisest läbi liikudes muutute te nendeks iga päevaga aina rohkem.

Milline on praegusel ajal sündivate laste loomus?     Kuidas mõjutavad neid muutused, mida inimkond läbi teeb või mõjutavad ja     kajastavad nemad seda rada, kuhu inimkond on suundumas?

Tänased lapsed on kolmekümne aasta tagustest ja varasemastest lastest     läbinisti erinevad. Täna mõjutavad lapsed inimkonna marsruuti rohkem kui     marsruut neid mõjutab. Iga uus aasta toob maailma enamjaolt selliseid     lapsi, kes on mõned sammud ees ajast, mil toimub nende suureks kasvamine.     Seega, rohkem kui kunagi varem juhivad lapsed oma eeskujuga. Täiskasvanutel     on vastutus järgida maagiliste laste poolt kehtestatud eeskuju. Kuna lapsed     on täiesti hõivatud konkreetse lapsepõlve surve ja dünaamikatega     toimetulemisega, siis oleks ebaõiglane paluda inimkonda juhtida lastel.

Kõigi progressiivse generatsiooni laste konkreetne väljakutse on see, et     sündides on neil võrreldes oma vanematega vähem kaasasündinud piiranguid.     Inimeseks olemine sisaldab oma jumalikkuse, oma tõelise loomuse unustamist     ja see teebki teist inimesed. Unustamine annab võimaluse olla teatud asjade     suhtes ebakindel ning kogeda kannatusi, müsteeriume ja üksteisest     eraldiolekut. Unustamise kingituseks on oma tee loomise võimalus, mis võib     juhtida kõige paika panemiseni ja terviklikkuse leidmiseni. See on     inimeseks olemise võlu. Tänaste laste leping ei sisalda endisel määral     piirangut ja unustamist. Teisisõnu, tänastel lastel on kindlam, tugevam ja     selgem taju sellest, kes nad tegelikult on. Nad ei pruugi seda osata väljendada,     sest need, kes neid rääkima õpetavad, omaenda jumalikkust ei mäleta.     Põhiline katsumus, millega tänased lapsed peavad toime tulema seisneb     selles, et nad tulevad maailma selge tajuga endast kui vaimsest, jumalikust     olendist ning neil on sügavalt püsiv vaatenurk, et kõik inimesed on     jumalikud ja armastusega täidetud.

Planeedi Maa lastes tekitab rohkem kui kunagi varem, segadust idee, et ei     olda jumalik või kokkupuude illusioonidega, mis ei ole headusest kantud.     Võite märgata, et tänased lapsed peavad rohkem võitlema kui pidid lapsed     minevikus. Neis tekitavad suurt segadust olukorrad, mis nende jumalikkust     ei toeta; kus neile ei jagata tohutult armastust või nad ise ei saa     armastust väljendada. Tänaste laste kõige suurem vajadus on võimalus     armastada. Nad saavad paremini hakkama olukorraga, kus armastust ei jagata     neile, kui olukorraga, kus nad ise ei saa armastust jagada. Kui lapsel on     keegi, keda ta armastada saab ja kellele toetuda võib, tuleb ta toime     rohkete kannatuste ja võitlustega.

Praegusel ajal sündivate laste loomus on helgem ning kogemus on raskem ja     võitlevam. See on üks põhjus, miks lastel diagnoositakse palju füüsilisi     sündroome. Kasvaval osal maailma lastest on astma, allergia, diabeet,     käitumishäired või autism. Selliste diagnooside arv kasvab mitmel põhjusel.     Füüsiliseks põhjuseks on teie planeedi reostus ning toksiinid õhus ja vees.     Kuna lapsed sünnivad kõrgema vibratsiooniga, siis on nende kehad juba     loomupäraselt keskkonna suhtes tundlikumad. Nende kehad ei suuda toksiine     endasse imeda ega neid käidelda, sest nad pole energeetiliselt nii tihedad     kui olid laste kehad minevikus. Te märkate ka seda, kuidas tänased lapsed     söövad tervislikku toitu meelsamini kui lapsed kaks-kolmkümmend aastat     tagasi. Tõenäoliselt magavad tänased lapsed ka imelikul ajal, aga magavad     rohkem kui magasid mineviku lapsed. Kui keegi, kes kasvatas lapsi palju     aastaid tagasi, ütleb, et mingi laps magab liiga palju, ei pruugi see     midagi tähendada. See, et laps magab tihedamini või vähem regulaarselt kui     lapsed kolmkümmend aastat tagasi, ei pruugi tähendada midagi. Kui laps     magab 24 tunni sees vähemalt 10 tundi, siis liigseks muretsemiseks pole     põhjust. Kui proovite last suruda väljastpoolt määratletud süsteemi, siis     märkate, kuidas tänapäeva laps muutub tujukaks. Kui lubate lastel välja     arendada oma une- ja söömisrütmi, siis avastate neis üsna isikupäraseid     mustreid, mis võivad areneda tervislikeks mustriteks. Toetage neid, kui nad     küsivad ning reageerige nende isiklikele vajadustele ja mustritele.

Mis on ADD või ADHD? Miks seda diagnoositakse     paljudel lastel?
Mida me peaksime sellest teadma ja kuidas sellega tööd tegema?

ADHD tähendus on tähelepanu puudus ja hüperaktiivsushäire. Need kaks     terminit üheskoos moodustavad vihmavarju, mis adresseerib tervet käitumiste     komplekti. Käitumistel on iga lapse puhul tohutult erinevad juured ja     erinevad tähendused. Selle diagnoosiga ühel lapsel võib olla teisest     lapsest täiesti erinev vajaduste ja käitumiste komplekt. Diagnoos on     vajalik ainult üldistava vihmavarjuna.

Teie diagnooside süsteemis tekib arusaamatus asjade suhtes, mis hästi ei     toimi. Te võtate seda diagnoosi spetsiifilise sündroomina, millel on üks ja     kindel ravimise plaan, kuid tegelikult on see iga lapse puhul äärmiselt     erinev. Kõigil ADD/ADHD diagnoosiga lastel on liigenergia, mis on mõeldud     kasutamiseks oma elu eesmärgi suunal ning sageli ei ole sellel energial     lihtsalt loovat ja väljakutseid pakkuvat väljundit. Et see energia on     otseselt seotud lapse avardunud hinge ja jumalikkuse tajuga, siis lapsed ei     leia alati sobivat viisi, kuidas oma hinge energia ära jaotada nii aeglases     füüsilises kehas.

Selle väljendamise teevad raskemaks ka keskkonna faktorid. Sageli on ADHD     diagnoosiga lapsed kogenud rohkeid kannatusi peres või ühiskondlikus     keskkonnas. Nad on kas kokku puutunud inimestega, kes on sügavalt haavatud;     kes üksteisele haiget teevad; kes ennast ei armasta või on nad olnud peres,     kus oma emotsioone peidetakse. Kuna tänapäeva lapsed on varasemate aegade     lastest palju tundlikumad, siis nad teise inimese tundeid tajuvad, ükskõik     kas teine seda välja näitab või ei näita.

Kui lapsevanem tunneb ennast väga vihasena, aga teeskleb, et kõik on hästi,     siis tekib lapses segadus ja mure. Lapses moodustavad segadus ja mure     sisemise vulkaani. Ta ei suuda kahte asja kokku panna ja enda jaoks lahti     mõtestada. Vanema naerune nägu ja samaaegsed tugevad vihalained tema     energia väljas tekitavad lapses vastuolu. Kuna ta võltsi täiskasvanut ei     suuda mõista, siis hakkab ta esitama oma osa. Tema keha üritab maha laadida     pinge, mille tekitab nähtu ja tuntava vastuolu, mida vanem talle ütleb ja     mida ta ise tundena tunneb. Erinevus tekitab hõõrdumise, laps ärritub ja     keha peab pingetest vabanemiseks lihtsalt liikuma.

Ühise pingutuse tulemusel perekonnas või kogukonnas ADHD’ga seotud käitumised     paljude laste puhul vähenevad. ADHD lapsed teevad mitmel moel oma perele ja     lähedastele selguse kingituse. Olemuslikult käituvad nad kui kanaarilinnud     söekaevanduses, kes anuvad, et te üles ärkaksite ja pööraksite tähelepanu     millelegi, mis on teie emotsionaalsel väljal olnud liiga kaua tähelepanuta.     Nad paljastavad elumustreid, mis panevad teid elama oma tundeid     lahustamata. Teie lapsed tegutsevad eesmärkide nimel, millest teie ei     hooli.

Tegeledes lapsega, kellel on ADHD käitumised, on tohutult abiks sotsiaalse     keskkonna loomine. Selles keskkonnas saavad kõik grupi liikmed ilma, et     nende üle kohut mõistetaks või nende suhtes haavavat sõnavara kasutataks,     oma tundeid turvaliselt väljendada. Turvalises keskkonnas, kus tundeid     väljendatakse ja puhastatakse kasvab AHDH’ga laps jõudsalt. Osadele võib     see tähendada teraapiat. Kui te lapsele ei saa sotsiaalset olustikku luua,     aga lähete ise teraapiasse või kasutate nõustamist omaenda tunnete     selgitamiseks, siis joondades iseennast oma tõega leevendate oma lapse     olukorda tunduvalt.

Teine põhjus, miks rohkem lapsi näitavad ADHD märke on laste muutlikum     olemus praeguses ajas ja ajastus. Minevikus treeniti lapsi välja nii, et     nad oleksid vaikselt, oleksid keskendunud, oleksid rahulikud, oleksid     kuulekad ja käituksid vanemate jaoks mugaval viisil. Lastele öeldi, „Ära     lärma, ära mürgelda, ära tekita segadust.“ Läbi aegade on lasi saanud     rohkem treenida, sest nad olid sündinud unustusega, kui maagilised nad     tegelikult on. Võttesse arvesse aga tänaste laste loomust, nende tugevamat     ühendust jumalikkusega ja nende enesetaju, mis ütleb, et nad on vaimsed     olendid, siis ei saa nad end kuidagi tagasi hoida. Tänased lapsed on     keskkonna suhtes palju tundlikumad ja palju reageerivamad. Nad saavad     sõnumeid oma nii öelda „kuuendalt meelelt“ (ning seda on palju rohkem kui     vaid see) ja neil on vaja muutuda koos sellega, mida nad enda ümber     parajasti tajuvad.

Tänapäeva laste kohta oleks inimesed minevikus öelnud „selgeltnägijad“. Nad     suudavad peaaegu teada, mida me mõtleme. Mitte seetõttu, et nad nuhivad,     vaid seetõttu, et meie mõtted tulevad meist energia lainetena välja ja nad     tajuvad neid. Kellegi ruumi sisenedes peavad nad tema energiaga kohanema.     Neil on vaja kas väänelda ja vingerdada, või peavad nad karjuma ja jooksma ja     nad võivad ka magama jääda. Tegevuse keskel lubage lastel tukastada või     lubage neil tõusta ja natuke enne tegevuse juurde tagasi tulemist ringi     joosta. Mida rohkem te lubate oma lapsel igas hetkes muutuda, seda     kergemalt ja voolavamalt ta oma elus liigub. Võite muretseda, et lapsest     saab kasvatamatu ja sõnakuulmatu ning teie arvates on piirid olulised, et     laps õpiks tagajärgi mõistma. Laske siiski tal nii palju kui võimalik ära     tunda iga tegevuse loomulikke tagajärgi, mitte ärge püüdke kehtestada     kujuteldavaid või ettemääratud tagajärgi.

Näiteks, laps hakkab mingi tegevuse keskel karjuma ja teised lapsed ei taha     temaga enam tegemist teha ning ta jäetakse üksi. Sellised asjad toimuvad     loomulikult. Kui laps teab, et ta tahab teiste lastega koos olla, siis õpib     ta enne karjuma hakkamist ruumist välja minema. Andke lapsele võimalikult     palju valikuvõimalusi ja te näete, et nad mõistavad tagajärgi ning teevad     valikuid tuginedes oma paindlikule ja elastsele olemusele. Andke igas     olukorras lapsele vähemal kolm valikut ja aidake tal mõista iga valiku     tagajärgi ja siis lubage tal endal otsus vastu võtta. Kui ta välja läheb ja     viis minutit karjub, siis teile võib tema valik tekitada peavalu ja olla     ebamugav, kuid fakt, et lapsel on võimalus valida, valik läbi teha ja selle     tagajärgi kogeda, juhib teda palju sügavama tarkuseni ja palju paindlikuma     olemise viisini. See võimaldab neil kasvades ja arenedes saada liidriteks     oma generatsioonis.

Kolmas selgitus. Kuna lapsed on keskkonna füüsiliste toksiinide suhtes     tundlikumad ja kuna rohkematel lastel on allergiad ja ülitundlikkus, siis     lapsed on ülitundlikud raskendavatele füüsilistele stimuleerimistele ajal,     mil nad arendavad endas ADHD sümptomeid. Näiteks laps, kellel on piima     allergia, ei pruugi näidata allergia sümptomeid nagu lööve või köha, kuid     aja jooksul muutub ta aina ärevamaks ja hakkab näitama niinimetatud ADHD     käitumisi. ADHD lapsega tegeledes on ülioluline jälgida tema dieeti ning     võtta tema dieeti ja käitumisi kui omavahel sügavalt seotuid. Kaardistage     olukord, pange kirja, mida ta sõi ja siis järgmise tunni, paari jooksul     märkige skaalale 1 – 10 ADHD käitumiste manifesteerimise tugevus. Te näete,     kuidas tema käitumised on seotud teatud toiduainetega. Iga laps on erinev,     kuid elimineerides toiduained, mis viivad tugevama hüperaktiivsuseni, saate     te teda piisavalt maha rahustada, et ta suudaks keskenduda ja teha otsused     eelnevas osas kirjeldatud viisil.

Lapsi, kellel on diagnoositud ADD/ADHD peetakse varsti normaalseteks.     Diagnoos ütleb, et midagi on valesti, kuid tegelikult, on see vaid     ühiskonna viis püüda mõista muutust, mis on toimumas teie evolutsioonis     inimkonnana. Need lapsed on üleskutse inimkonnale nendega kohanemiseks.     Püüe sundida lapsi teiega kohanema teid ei teeni. Kui olete lähedane ADHD     lapsega, siis võtke tema “piiramatust“ kui abi, mille põhjal otsustada,     millised reeglid on mõistlikud ja milliste aeg on läbi saanud. Usaldage     ennast ning te suudate oma last tulenevalt südamest ja valmisolekust võtta     maailma uudsena, aidata.
________________________________________________________________
Sõnumi kanaldas Akasha kroonikast Jen Eramith, MA, Akashic Transformationsi     kaudu.
See ja teised sõnumid www.AkashicTransformations.net Eesti     keelde tõlgib Anu Rumessen, www.valgusekoda.ee Sõnumi sisu on     kaitstud autoriõigustega.
See info on osa igast jagatud sõnumist.

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga