REINKARNATSIOONI SÜSTEEM – KAHETEISTKÜMNES RING

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

On üks kõige sügavamatest protsessidest, ehk on süsteem, mis on ühtne kõikide inimeste jaoks planeedil ja selleks on reinkarnatsioon. Täna räägime reinkarnatsiooni atribuutidest, millistest mõned teist on kuulnud, mõned mitte. Mõnedele see võib ehk näida vasturääkivana, kuna nende arvates nad teavad, kuidas reinkarnatsioon töötab. Nende sõnumitega tahaksin öelda teile üht olulist asja, et kõik  muutub vastavuses sellele, kuidas te ise muutute. Vastavalt planeedi ülestõusule, paljudesse aspektidesse,  avaneb üha enam valgust. See omakord annab teile uusi atribuute.

Samas, kui rääkida vaimsusest, siis kõik te olete ühe vaimsused, mis on ainus ja alatine. Teie unikaalsel vaimsusel on vajadused, millised saavad avaneda siin, sellel planeedil. Just seda avanemise jada  nimetate reinkarnatsiooniks. Tahaksin rõhutada, et antud protsess oli intuitiivselt mõistetav nende jaoks, kellel olid kindlad veendumused, mille kohaselt olete tulemas planeedile ja minemas planeedilt. Reinkarnatsiooni protsessi mõistmine on olnud olemas paljudel põlisrahvastel, ja ka neil rahvastel, kellel on kindel usk oma süsteemi. See on kaunis süsteem ja see ei ole juhuslik süsteem. Paljudel rahvastel on oma süsteemi kohased mõistmised sellest, mis toimub, kui ollakse üle minemas teispoolsusesse.

Kas seal toimub uue elu kavandus, kuhu ja millisesse maisesse ellu naaseda?

Kas seal keegi viskab liisku, et  määrata, kelleks ja kuhu kehastuda?

Või on mingi süsteem, mille kohaselt tuleb kogeda seda, mida varem pole kogenud?

Või on tarvis naaseda selleks, et õppida seda, mida lõpuni ei õpitud?

Või on see hoopis karistuste süsteem?

Läbi erinevate ususüsteemide olete kõik mingi ettekujutuse saanud ja neis kinnitati teile, et Jumal karistab alati, kui olete teinud midagi vääriti. Kuid tegelik tõeline süsteem on hoopis armastus, mitte karistus. Selles seisneb kogu reinkarnatsiooni omapära – olla valguse ja pimeduse energiate koolis, tulla planeedile parimal armastaval viisil ja kus saate jätkata kogemisi.

Planeedil Maa on oma reinkarnatsiooni süsteem ning teistel planeetidel on oma süsteemid,  mis erinevad teie omast. Kuid selles sõnumis räägime sellest süsteemist, milline on teil siin ja mis on teile kohane, teile, kes te elate sellel planeedil. Siin räägime taas Loomise Koopast ja sellest, kus on tallel teie Kristall.

Selles sõnumis puudutame midagi unikaalset selle planeedi jaoks, räägime sellest, et kõik teie elatud elud on selle planeedi osad ja et tulek ja minek on siin, teie jaoks meeldiv ja vastuvõetav. Nähes teine teise minekut ja tulekut, kogete omale vajalikke kogemusi, jätkates oma teekonda. Kõigi kehastuste peamiseks eesmärgiks on, arendada oma teadvust kõrgemale tasemele ja seda on vaja teie vaimsusele. Piltlikult öeldes, olete nagu mingis tohutus koolis, kuhu tulete ja lähete, kus iga kehastusega  tõusete aina kõrgema teadvuse tasemele ning aina jätkate ja jätkate tulekut ja minekut.

Mul on kavas teile tutvustada paari atribuuti, mis mõlemad on vaieldavad. Ma olen neist teile rääkinud paljude aastate jooksul. Kuid nüüd kuulete midagi, mis ehk üllatab teid. Siin ei tule juttu reinkarnatsiooni detailidest, siin toimub reinkarnatsiooni mõiste avamine, ehk asjade tegeliku käigu lahtirääkimine, mida paljud ehk ei suuda uskuda.

Esimesena, mida teeb teie vaimsus, et reinkarnatsioon oleks maksimaalselt vastuvõetav?

Maksimaalset vastuvõetav oleks kehastuda vajaduse kohasesse soosse. See on kindel, et teil on maksimaalselt vastuvõetav olla ühes kehas ja te olete sellega harjunud. Aga, teie teada, teil on olemas juhuslikkuse süsteemi idee, kuid seda ei ole olemas.

Edasi tahaksin teile rääkida kahest reinkarnatsiooni asjast.

Esimene neist on atribuut, mille kohaselt kehastute ridamisi ühte sugu, seda seni, kuni kujuneb vajadus vahetada sugu. Seega, pidevat soo vahetamist ei ole. See võimaldab teil olla pikemalt, ühe meele tasandil, mis aitab teadvustada, et siin ei olda vastassoo uurimiseks. Kui lõpuks toimub soo vahetus, siis see on selleks, et mõista mõlema soo olemust sügavuti. Ka teises soos olete taas ja taas, kuni kujuneb taas vajadus, uueks soo vahetuseks. Olles Vanad Vaimsused, olete läbinud korduvaid soovahetusi. Keskeltläbi ühes soos kehastusi on kümmekond või enam.

Võib olla paljud teist, ei ole selle teabega nõus, kuna ollakse valitseva kultuuri mõju all.

Kui olete vahetanud sugu, siis veel paar-kolm selle soo kehastust, teis kajastub veel eelmise kehastuse jäljendid.

Kas mõistate?

Eelmise elu kogetud kogemused kanduvad järgmisse kehastusse. Kuid juhtudel, kus mõlema soo olemus on veel võrdne, siis see võib avalduda homoseksuaalsusena.

Kuidas see meeldib teile?

See on kõigiti normaalne olukord. Kuni 10% planeedi elanikest on soolises nihkes. See on olnud normaalne ja nii see jääb ka edaspidi. Kõik Vanad Vaimsused, kellega olen rääkinud, kes on olnud siin elust elusse, on kogenud seda. Enamuselt kõik on olnud mingis kehastuses geid. Leidub neid, kes vaatavad seda halvustavalt, kuna nad on jätkuvalt vanade energiate kontseptsioonide mõju all ning nende arvates gei olla on taunitav.

Edasi räägin teisest atribuudist.

See on parim kõigest, mis otse praegu planeedil toimub ja sellel on otsene seos teie järgmise kehastusega. Kui küsida Vanadelt Vaimsustelt, kas nad valiksid tulla, uues kehastuses tagasi planeedile, siis enamus neist vastaks eitavalt. Kuid ma kinnitan teile, et te tulete.

Miks?

Planeedi energia on aastast 2012 paljus ja tugevalt muutunud, ning Vanad Vaimsused on saanud endale seda, mida võiks nimetada uute atribuutide koguks. Nüüd käib neil nendega tutvumine. Kui nad uuesti naasevad, siis kõik on teisiti, sest  planeet on selleks ajaks tugevalt muutunud. Mõnedel on seda raske mõista, kuna nad on vajunud vanadesse veendumustesse sellest, mis on  karma, mis on reinkarnatsioon ja sellega on nende teadmiste kogum paljus piiratud. Kui uues energias tulete tagasi, siis teil on kaasas kõik, mida olete kogenud oma kõigi kehastuste aegadel.

Kas olete selleks valmis?

Teil ei tule enam kunagi kokku puutuda olnud asjadega. Energia on siis hulga kõrgem ja ka valgus on kõikjal suurem. Eelnevate kehastuste ajal tehtud vigu te enam ei korda, kuna teil on teada kõik kogetud kogemused. Siis olete Ülivaimsused. Olete vaimsus, kes on tulnud planeedile kogema rikastunud teadvust. Siis teil ei tule enam õppida uut.

On õnnistatud need, kes on teadlikult läbimas kõike senist. Nemad saavad tulla planeedile tagasi suuremate ja avaramate nägemustega planeedi kohta.

Reinkarnatsiooni põhiidee tuleneb vaimsuse olemusest, mis on üks ja muutumatu,  ta kunagi ei muutu, ega vahetu. Seega, teie vaimsuses on kõik teie eelmiste kehastuste olemused, kelleks olete kunagi olnud. Samas kasutate vaid osa sellest, mis on salvestunud sinna teie eelmiste elude ajal. Sellest oleme rääkinud korduvalt, et reinkarnatsioon on vaimsusele õppimise võimalus. Oleme rääkinnud, et reinkarnatsioon ongi ümberkehastus. Reinkarnatsiooni idee sellel planeedil seisneb vaimsuste rännakutest mööda elusid, kus saab kogetud iga kehastusega uusi kogemusi juurde. Kuid teile, sellest protsessist, ei ole räägitud, ega esine seda ka üheski religiooni doktriinis.

Edasi räägiksin mõningatest faktidest reinkarnatsiooni kohta, millised aitavad teil mõista seda, millest ei ole teile kunagi rääkinud ja alustame alustest.

Õppimise võimalused avanevad vaimsusele läbi inimkeha teadvuse. Iga kehastuse ajal teadvus saavutab teatud taseme, mille kohaselt jätkab järgmises kehastuses. Kogu kogetuses on palju seda, mida kogesite ja palju seda, mille kogemine jäi pooleli. Pooleli jäänud kogemist teil peetakse karmaks, mis on tunnustatud paljude rahvaste ja ususüsteemide poolt. Reinkarnatsiooni kui sellist, usuvad enamus inimkonnast. Kui siiski leidub küllaga neid, kes väidavad, et nemad ei usu sellist totrust.

Reinkarnatsioon on nagu kool, kus õpitakse vaimsuse vajaduste kohaselt. See on teadvuse kool, kus õpitakse tundma pimedust ja valgust. Selle kooli õpilasteks on Vanad Vaimsused  ja nemad tähelepanelikult kuulavad seda kõike. Nad läbisid ühe elu teise järel, kuni hakkasid süviti teadvustama vaimseid asju, milliseid ei olnud neile teada esmaste kehastuste ajal. Neis koolides õpitakse kahte teemat – üheks on ajalised asjad, teiseks on asjad, mida võib nimetada Akasha Kroonikate varamuks. Tahaksin rõhutada, et räägime üksnes reinkarnatsioonist sellel planeedil, ainult maistest karma küsimustest lähtuvalt. Paljud vaimsused on tulnud teistelt planeetidelt ja neil on kogutud sealsed karmalised küsimused.

On ju haarav teema, kas pole?

Kehastute taas ja taas, kuhu tahes ja mille kohaselt, kuid seekord siin ja praegu, jätkate rännakuid selle füüsilise keha vahendusel, mitte vaimsusena, vaid inimesena.

Tulles esmakordselt planeedile, olete uustulnukas. Uustulnuid on aina enam ja enam, kuna elanikkond  kasvab planeedil tõusval joonel. Osa neist võib pidada harimatuteks, kuna nad ei suuda veel mõista planeedil toimuvat. Neid, kui inimolemusi, on kerge petta, kuna nemad ei mõista veel maist elu ühest või teisest küljest. Olles uustulnukas, ehk suudate ette kujutada, mis nende peas toimub. Uued inimesed on esmalt nagu lapsed metsas. Tulles planeedile, algab nende koolitus, mis võib kesta palju kehastusi järjest. Igas koolis alustatakse algklassidest, kus õpitakse kirjutama ja lugema ja palju muudki. Peale pikema kehastuste jada on nad võimelised väljuma ellujäämise koolitusest, nad on suutelised mõistma toimuvat ja mõtlema olulisematest asjadest. Kui see on omandatud, siis on aega tõusta edasi. Vanad Vaimsused, vaadates planeeti, hakkavad mõistma, et siin on toimumas midagi enamat, millest ei ole kunagi varem räägitud.

Teie teadvuses on ajalised tärminid, milliseid on tarvis teil teada, näiteks kuidas töötab reinkarnatsioon. Metafüüsikud on sellest rääkinud palju. Kuna teie mõtteviis on lineaarne, siis selle otsese mõistmiseni teil ei ole veel jõutud. Teie arvates, teie teadvuse unikaalsus on kohane kõige jaoks. Teie arvates eesriide tagustes te täiendate ja korrastate oma teadmisi. Kuna sellel planeedil on suur vajadus Vanade Vaimsuste järel, te naasete tagasi kiiresti. Nii saate aidata planeeti tema ülestõusus.

Teisest reinkarnatsiooni atribuudist oleme rääkinud pea üle kümnekonna aasta tagasi. Oleme rääkinud Loomiskoopast, milline on kristalli näol. Ta on paljumõõtmeline ja teda avastada ei ole võimalik. Selles kristallis on tallel iga teie elatud elu, mis on kunagi elatud sellel planeedil. Kui olete naasmas läbi sündimise tuulte, siis läbides Loomiskoopa, saate jätkata oma vaimsuse teed, seekord selles füüsilises kehas. See on vapustav protsess. Loomiskoobas on teie vaimse arengu protsessi osa. Kogu planeedi eksisteerimise ajal, olete olnud tema partneriks, seega, olete selle planeedi osa. Ja just temas on teie vaimsuse, kõigi kogemiste kristall. Loomiskoobas on vaid üks aspekt vaimsest arengust planeedil. Kuid selles on midagi hulga enamat, kui saan teile edastada, nende vestluste jooksul. See on teie kohane ja on seatud nii, et igal korral oleks kergem mõista asju, kui seda oli võimalik eelneva kehastuse ajal. Ka see ei ole veel kõik, selles on veelgi enamat, sest ta on mõõtmatu süsteem.

Ka teie vaimsus on mõõtmatu, ta on Loovusluse enda osa. See ei ole asi, millesse saaksite üksnes uskuda. Ta on osa Kaheteistkümne Ringist. Ta on teie suursugusus ja on mõõtmatu. Kuid meie sõnumis me räägime teie maisest vaimsusest. Reinkarnatsiooni energia olemasolu tunnustatakse enamuselt kõikjal üle planeedi.

Kuid siiski paljudele jääb arusaamatuks, et kuidas saab uskuda seda imelikku asja?

Edasi teeme juttu vaimsuse kavandustest.

Kõik, mis kujundas teie elu olemust, teie elude energiad, see kelleks olete olnud, isegi kavandused, milliste kohaselt olete olnud planeedil – see kõik jääb planeedile. Kuid eriti huvitav on siin see, et kas suudate mõista seda, et olles planeedi osa, olete hulga enam, kui oskate arvata. Sellest oleme rääkinud ka varem. See on kaunis koostöö Gaiaga. See on armastus, mis on osa sellest, mida nimetatakse kogu oleva humaansuseks. Sellegipoolest, see on unustatud pea kõigi peamiste doktriinide poolt üle planeedi. Teie ja teie elud on olnud osa planeedist, see mängis oma osa ka reinkarnatsioonis.

Järgmisena tooksin esile kahte asja mõtisklusteks.

Tahaksin, et te mõistaksite, et mõlema asja jaoks on vaid üks põhjus. Ja see on armastus. Ei ole olemas ühtegi doktriini, ega reeglite kogumit, mis määraks seda, kas need asjad peaksid toimuma kindlas korras, või kindlal viisil. Mõlemad asjad on tulenenud armastusest teie vastu ja see aitab teil kergemalt tõusta järgmisele tasemele, kus järgmine elu ei oleks eelmise sarnane. Selles on tuleku ja mineku olemus. Vaimsuse kavandused on imepärased.

Kui paljud teist on teadlikud, et igat järgmist kehastust olete kavandanud ise?

Võimaluste valikute hulk sellel planeedil on suur, kuid valik selles kõiges on teie teha. Ehkki paljud kinnitavad, et nad ei oleks kunagi valinud endale selliseid vanemaid, kuid, teil ei ole valikuid oma vanemate ja lähedaste suhtes, kuna see kõik on teie enda kavanduse kohane. Kujutage ette, et olete veel eesriide tagustes ja olete samal tasemel vaimsusega, kes veel planeedil elavad ning teie vaimsused on koos ja olete ühiselt kavandamas oma järgmist kehastust. Üks vaimsustest ütleb teisele, et sa oled vana vaimsus ja sa oled kehastunud planeedile üle neljasaja korra, kuid mina olen  vaid kolmkümmend korda kehastunud. Ehk teeksime nii, et järgmises kehastuses oled mulle emaks, et saaksid mulle anda tarkusi, või olen sulle isaks ja õpetaksin sulle midagi oma poolt. Kas mõistate, kuidas toimub kavandus.

Vanad Vaimsused ei planeeri, vaid kavandavad, kuidas oleks parem kogeda, kuidas saaksid suuremat ja sügavamat kogemust.

Te sünnite perre, mis on kaugel valgustumisest, kui teie oleksite selles peres, siis saate anda perele tõuke millegi poole, millest nemad ei olnud varem teadlikud. Selliselt töötabki valgustumise protsess, mida nimetate reinkarnatsiooniks. See kõik on järgmise kehastuse kavanduse osa, ja vastab mõlemapoolsete vaimsuste vajadustele. Kuid tuleb aeg ja kus eesriide tagustes, teete ilusa õhtusööma, kus meenutate kõike, kuidas veetsite elusid maapeal, kuidas olite koos üheses jumalikus armastuses.

Sellised on vaimsuste kavandused ja see on osa üldisest reinkarnatsiooni protsessist. Tulete kehastusse oma kavanduse kohaselt, ega sattu kunagi juhuslikult mistahes peresse. Sugugi mitte. Mõelge sellele. Mõned teie seast on noored, kuid enamuselt siiski, kõik olete Vanad Vaimsused. Ja selliselt töötabki reinkarnatsioon. Kuid siin on veel midagi.

Mis te arvate, kas olete võimelised mõtlema oma tulevastele kehastustele?

Vaimsuste kavandused käivad juba siin, isegi siis, kui olete veel selles füüsilises kehas. Kavandus oleneb paljus sellest, mis teiega siin toimub ja oleneb ka teie valgustumisest, ja kellega  kohtute ja milliseid valikud teete selles kehastuses. Seega, kõik ei ole seotud ainult vaimsuse kavandustega eesriide tagustes.

Kui elate veel otsingutes ja olete leidnud endale kohaseid õpetajaid ja elupartnereid, ehk isegi vaimseid partnereid, kellelt saite õppida nii mõndagi, siis ehk tahaksite taas kohtuda kellegiga nendest järgmises kehastuses. Ja ma ütlen teile uuesti, et praegune kavandamine mängib olulist osa eesriidetagustes kavandustes.

Ehk mõnelegi teist, see on midagi uut ja uskumatut. Nad ütlevad, et see ei ole see metafüüsika, millist teadsid nemad. Jah, see ei ole enam endine metafüüsika, kõik on muutumises. Mida teile ka ei räägitaks, mida te ka ei usuks, kuid planeet on muutumas ja pakkumas teile uusi võimalusi lahendada kõik mõistatused ja selleks te oletegi siin, neil muutuste aegadel.

Lõpetuseks räägime vaimsuse protsessidest ja kuidas need  kehastuvad planeedile. Kehastumise  all mõistame vaimsuse teadvustamist inimkehasse taas ja taas. Taaskehastumistega  vahetate sageli sugupooli.

Planeedi Maa süsteem erineb teiste planeetide süsteemist. Ta erineb nii ajakulu, kui ka teadvuse seisundi poolest, mis määrab ka keha kuju, mille vahendusel vaimsus teadvustab ning sellest on kujunenudki vaimsuse reinkarnatsioon. Kui on juttu keha kujust, siis esmastel kehastumistel, see suuresti ei erinenud teistest vaimsustest, kuid mida ei saa öelda Vanade Vaimsuste kohta, kes on kehastunud planeedile lugematuid kordi.

Reinkarnatsiooni saab võrrelda teie koolide süsteemiga – klassist klassi, kehast kehasse, nii iga korraga vaimsus kogeb aina enamat. Edasi arutame midagi erilisemat, mida varem ei ole arutatud ja sellega tuleb olla ettevaatlik. Mistahes vaimsetes süsteemides reinkarnatsioon on ususüsteemi aluseks ja mis on ka teie veendumuste aluseks. Ma ei hakka seda vaidlustama, kuna teie seas leidub alati neid, kes  kindlalt väidavad, et Jumal on muutumatu, igavesti muutumatu. Kuid olen korduvalt rääkinud, et see on lugu teist ja teie vaimsest rännakust. See on lugu inimteadvusest sellel planeedil. See on see, mis muutub vastavalt teie teadvuse ja selle taseme tõusule. Vastavuses sellele muutub ka Looja süsteem.

Teatud määral olete veel inkarneerumas algklassidesse, kuigi teie õppetöö ei erine paljus õppimisest vanemates klassides, igavesed klassitööd. Koolid võivad olla küll sarnased, kuid õpetamise tasemed võivad paljus erineda, mis aitab tõsta ka teadvuse taset. Selline võrdlus on kohane teie maisele kultuurile.

Teie planeet oma teadvuse tasemel on tegemas läbi suuri muutusi. Teil võib ilmneda selliseid asju, millistest te ei ole osanud seni isegi mõelda. Paljudes asjades teil tuleb otsuseid teha iseseisvalt. Te olete võimelised iseseisvalt töötlema saadud informatsiooni ja saada teadmisi teid ümbritseva olu kulgemisest. Hakkate leidma ja mõistma võimalusi, kuidas läbida paremini need rasked ajad.

Kui kehastudes ümber palju kordi, jõuate teatud punktini ja kui planeedil on küllaldasel hulgal ümberkehastunud Vanu Vaimsusi, siis see toob radikaalseid muutusi ka reinkarnatsiooni süsteemi. Vaimsuste pere on üle ilmaruumi, mitte üksnes teie planeedil Maa. Teil ehk on raske seda mõista, kuid kui saaksin teid tõsta hetkeks teie tõelisse Koju, siis see mataks teie hinge, kuna selle perede põiming on hulga vanem, kui teie maine pere. Nende seas on vaimsusi, millistest olete hästi teadlikud, kuna nemad on olnud teie planeedil veel enne planeedi väljakujunemist ning see on juba esoteerilisest vaatevinklist. Mõnelegi teist on seda raske uskuda, kuid ma püüan seda selgitada.

Enne, kui kehastusite sellele planeedile, olete läbinud hulga pikema tee, kui olete sellel planeedil olnud ja teiesuguseid oli lausa triljoneid, kes jõudsid siia planeedile. Paljud ei tulnud teie planeedile, aga on jätkuvalt valmis tulema.

Sellel planeedil on oma koolitussüsteem, kuhu olete teadvustamas läbi maise reinkarnatsiooni. Teil on oma koolituste ajajaotussüsteem, läbi mille saate Vanadeks Vaimsusteks. Vanad Vaimsused koolitavad nooremaid vaimsusi, kuni neist saavad Vanad Vaimsused. See on maise pere vaimsuste koolitussüsteem. Selle kooli vilistlased võivad naaseda teie planeedile Ülivaimsustena. Nad on olnud paljudel planeetidel, seetõttu kehastudes siia, nende teadvus on väga kõrgel tasemel. Paljud Ülivaimsused on valmis vajadusel kas kehastuma, või olla nagu abiliseks, olla Meistriteks teie keskel. Te tunnete neid nende helenduse järgi, nende tarkuse järgi, nemad on rikkad ideede poolest, millistest teil on raske isegi ettekujutust saada. Te hakkate imestama nende leidlikkuse üle asjades, milliseid olete pidanud lahendamatuteks.

Te ehk tahate teada, kust nemad selle leidlikkuse võtavad?

See on alati olnud ka teie käe ulatuses. Teile see kindlasti meeldib, seega, võin öelda, et samal ajal kohtades, kus teil midagi toimub hirmu loori all, rahutuste teki all, sellel ajal kõrgematel tasemetel valmistatakse midagi, mille jaoks teil ei jätku kujutlusvõimet, kuna te ei tea seda, mida te ei tea.

Kogu teie süsteem hakkab läbi tegema muundusi, tegema koostööd Null- ja Sõlmpunktidega, ehk tähtede abil. Oma teadvuse tõusuga soodustate asjade koostööd planeediga ja sellega  muudate kogu planeedi olekut.

Teil oleks aeg sellele mõelda, on aeg mõista, kuidas tulevikus võtta seda uut ilma vastu. Ei ole mõtet teha otsuseid tuleviku kohta, lähtudes oma minevikust ja arvata, et kõik hakkab toimuma, nagu varemgi.

Kas tunnetate või mitte, kuid te olete jõudnud Uuele Maale ja Ülivaimsused jõuavad kohale. Te tunnete neid ja vaadates neile silma, saate neid tänad nende tuleku eest.

Ja nii see ka on…

Krayon

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga