INIMESE VAIMSED JA MATEERIALIKUD OMADUSED

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Igas inimeses on hulk erinevaid omapäraseid omadusi, millised määratlevad isiksuslikke omadusi ja kujundavad tegevusviise, mida  ka järgitakse. Kujunenud omadused mõjutavad tugevalt inimese eluviisi. Inimese olemusest oleneb, milleks ta on võimeline, milleks mitte. Omadused määravad ka inimese loomuse, mis määrab tema tegevuse suuna ja sfääri. Märgin ära, et omadused  mõjutavad ka inimest ennast. Seetõttu te erinetegi nii vaimselt, kui mateerialike omaduste poolest.

Kuidas omadused mõjutavad inimest?

Omadused määratlevad, mis tõmbab teda ligi, määratlevad tema soove, püüdlusi, muresid ja käitumise maneere. Samal põhjusel on oluline mõista isiksuse omadusi, kuidas need avalduvad ja milliseid tulemusi need saavutavad. Omaduse kasulikkus oleneb suuna määratlusest.

Uhkuse omadus on suunatud valdamisele – tunnustuse saavutustele ja edule.

Ahnus on suunatud püüule kontrollida ja vallata isiklikult kõike.

On ka omadusi, mis ei ole kindla suunitlusega, vaid on mingiks elu taustaks, kallutades inimest ühele või teisele tegevusele. Sellisteks omadusteks võivad olla harimatus, otsusekindluse puudus, või argus  jne. Need omadused ei ole suunatud millegile, kuid avalduvad teatud tingimustes, pannes inimest käituma mingil viisil.

Omadused võivad olla positiivsed või negatiivsed, õiglased või patused või usulist laadi. Õiglased omadused vabastavad inimest, lasevad olla vabana mitte üksnes teatud olukordades, vaid olla vabana isegi muredest ja soovidest.

Patused omadused panevad inimest kannatama, nende omaduste mõjul inimene kaldub halbadele tegudele, milliseid tuleb hiljem kahetseda. Mõneti patused omadused panevad inimest astuma õudust täis samme, mille tagajärg jääb jälitama neid kogu ülejäänud elu.

Õiglased omadused annavad inimesele teatud valiku võimalusi, võimaluse pääseda ambitsioonidest, hirmudest ja annavad inimesele rahu ja rahumeelsuse. Mistõttu tema elu saab pidada vabaks. Mõjud, mis avalduvad õiglasel inimesel, erinevad mõjudest, mis avalduvad mateerialikkusel. 

Õiglased omadused distsiplineerivad inimest, teevad rahulikuks, kindlameelseks, sõltumatuks välistest mõjudest, aitavad kontrollida end ja oma tundeid jne.

Patused omadused panevad inimest tegutsema lähtudes oma motiivist. Raevukas inimene ei ole suuteline kontrollima ennast, pigem eelistab teha kahju, nii psüühiliselt kui füüsiliselt. Kasuhimulisus seob inimest varaga, pannes teda muretsema selle säilimise pärast. Selline olek kasvatab inimeses häireolekut ja kahtlust, jättes teda ilma rahumeelsest elust. Harimatus ei lase inimesel tegutseda õiglaselt, pigem sisendab liba mõtteid ja ideid..

Õiglaste ja patuste soovid erinevad paljus ja panevad neid püüdlema erinevate asjade suunas.

Tööd armastav inimene püüdleb tegude poole, kuid laisk püüab üksnes vedeleda.

Patused omadused  mõjutavad hukutavalt, aga õiglased  viivad heasoovlikuse suunas.

Mateerialikud omadused on alati seotud kas tihke, või peenega. Tihke mateeria objektid on vastuvõetavad tundeorganitega – maitse, lõhna, heli ja kompamise teel. Vastuvõtt kutsub esile erinevaid tundeid, mis pakuvad mõnu, või mitte. Süües maitsvat toitu, on üks tunne, kuid puudutades sümpaatset inimest, on teine tunne. Kuid mõlemad on mõnu tunded.

Peenmateeria ideed on mõnusad inimese mõistusele. Mõnutunde lätteks on, mitte koostöö mateeriaga, vaid mõistuse häälestus, milline sünnib mõistuse tegevuse tulemusel. Mõnu idee alusteks võivad olla – üleolek, tunnustus, õigus jne.

Seega, olles veendunud oma idees, inimene tunnetab sellest mõnu. Saavutades tunnustust, inimene tunneb mõnu sellest, ja see kutsub temas esile teatud meelehead. Tänu meelehea tundele inimene tunneb mõnu.

Kuid negatiivsed emotsioonid  toovad inimesele üksnes kannatusi.

Emotsioonid on mateerialikeks üksnes seetõttu, et need  tulenevad mõistusest. Mõistus on peenmateeria, kuigi ei ole tunnetatav. Mateerialikke ja tajumatuid asju on teie Ilmas palju, nagu heli ja valgus.

Inimese mõistuse omadus avaldub tema sõnades, tegevustes ja harjumustes, samuti ka tema eesmärkides ja kavatsustes.

Vaimsed omadused.

Inimese omadused määratlevad tema enda olemust. Kui peate inimest halvaks, siis lähtute enda negatiivsetest omadustest, millised  tõukavad teda teist eemale.

Kui peate inimest heaks, siis eeldate, et tal on rida positiivseid omadusi, mis meelitavad teid ligi ja meeldivad ka teistelegi.

Sama on ka õiglaste ja patuste omadustega.

Kuid, peale õiglaste ja patuste on ka muid omadusi, millised on neist kahest kõrgemal.

Vaimsed omadused on seotud inimese vaimse loomuga ehk tema vaimsusega. Vaimsuse omadus väljendub inimese vaimse energiana, mis aitab teadvustada ennast.

Vaadates end peeglis, võite tunnetada ühtesid tundeid, kuid, vaadates enda sisemusse, seal on tunded ja need on vaimsed tunded.

Vaimsed omadused viivad inimest teatud teed mööda, millele astuda on raske inimesel, kellel on palju õiglasi omadusi.Vaimsed omadused ei sõltu muutustest inimese ümber, kuid  avalduvad pidevalt, olenemata olukordadest. Ei inimeste suhted, ei ülesannete raskused, ega rõõm või mure, saa mõjutada vaimsete omadustega inimest. See tuleneb sellest, et selline inimene lähtub oma sisemisest tundest, mitte välistest mõjudest.

Ega südametunnistus ei takista patusel inimesel sooritada kuritegusid.

Nii ka mistahes soovid ei sega vaimsel inimesel sooritada vaimseid tegusid.

Vaimsed omadused on väliselt sarnased õiglaste omadustega. Paraku, õiglased omadused on suunatud mateerialikele tegudele, aga vaimsed üksnes vaimsetele tegudele.

Vaimne inimene on koostöös üksnes oma vaimsusega ja Loojaga. Vaimsus inimeses, üksnes jälgib ja Looja saab suhelda temaga läbi teadvustamise. Selline on keha sisemine tegevus.

Inimene oma olemuselt on vaimsus, füüsiline keha  on vaid mateerialik kest kehale. Olgu see mõistus, teadvus, või liba ego – need kõik on kesta osad, mis panevad inimest käituma teatud viisil.

Olemus ja sfäär.

Sageli kesta võrreldakse riietusega. Mistahes riietus nõuab vastavat käitumist, mis paneb tundma end mugavalt. Kuid vabanedes kesta mõjust,  inimene on võimeline avaldama vaimseid omadusi.

Seega, inimene ei vaja mingeid stiimuleid ja soove vaimsete omaduste esile toomiseks. Need avalduvad ise, vastavalt elu hetkele. Samas vaimsed omadused ei tekita inimeses ebamugavust, need on loomulikud, ega ole võõristavad.

Õiglane inimene võib vahetevahel tunda kahetsust, et on õiglane, kuna ta ei saa lubada endale joovastusi.

Vaimsel inimesel ei teki mateerialikke soove, kuna ta tunnetab seesmiselt suuremat õnnetunnet. Õnnetunne on üks vaimsetest omadustest, mida vaimne inimene alaliselt tunnetab. 

Igavikkus ja surematus on igavese vaimsuse peamine omadus. See omadus teeb inimese vabaks hirmudest ja kiindumustest, võimaldab teadvustada end nii füüsilise kehana, kui ka igavese ja surematu vaimsusena. Sellise inimese kujutluses surm ei ole lõpp elule, vaid võimalus minna uude ellu. Vaimne teadmine aitab inimesel saavutada vaimseid omadusi, täites end nendega, nagu päike, mis täidab ruumi ja kaotab selles pimeduse.

Teadmised täidavad inimest, kaotades temas harimatuse.

Paraku vaimsed omadused tulenevad inimesel vaimsest loomusest, mis on eraldamatud temast, nagu valgus ja soojus, mis on lahutamatud tule omadused.

Pühakirjades vaimseid omadusi samastatakse põleva küünla leegiga. Kui küünal paigutada kõrgesse kannu, siis selle valgus jääb vaid kannu sisse. See võrdlus annab täpse arusaama vaimsete omaduste avaldumise protsessist ja määratleb vaimsuse olekut mateerialikus kestas. Vabanedes aegamööda mateeria mõjust, inimesel hakkab üha enam ja enam avaldama vaimseid omadusi, kuni võtab need täielikult üle. Vaimsed omadused, kui ka vaimne loomus, annavad inimesele ülimaid tulemusi. Seega, vaimne õnn, mis on kätketud vaimses loomuses ja avaldub koostöös Loojaga, ületab mistahes mateerialikku õnne, mida on võimalik ammutada mistahes joovastuse allikast.

Mateerialikud ja vaimsed omadused.

Niisiis, mateerialikud omadused on jagatavad patusteks ja õiglasteks ja neil omadustel on erinevad avaldumise vormid, erinevad lätted ja viljad.

Näiteks alandlikkus tuleneb mõistmisest, uhkus harimatusest.

Ka viljad on neil erinevad ja avalduvad erinevalt.

Õiglased omadused on võimelised andma inimesele õnnelikku ja vaba elu, samas patused omadused viivad inimese hukule. Õiglased omadused määravad inimesele tingimusi, mille kohaselt inimene peab piirama end.

Patused omadused võtavad inimeselt tahtejõu, pakkudes veidi joovastust ja hulgim kannatusi.

Kuid patused ja õiglased omadused on siiski mateerialikud, kuna nende avaldumised ja viljad on seotud mateeriaga, läbi nende nõrkuse ja püsimatuse.

Kuinagi ei sa olla kindel, et tänane patune homme ei või muutuda õiglaseks, aga õiglane patuseks. Selline muutlikus tuleneb mateerialikkusest.

Kuid on olemas ka teine loomus, mis on igavene ja muutumatu.

Vaimsed omadused ei olene ei mateeriast, ega olukorrast, selle viljad ja avaldumised ei ole mateerialikud, vaid üksnes vaimsed. Asjade selline olek tähendab, et omaduste ja tulemuste läte on inimese enda vaimses loomuses ja see kujuneb enda autonoomseks õnne lätteks.

Vaimne loomus oma tulemustes, ületab mateerialikkuse oma. Vaimsuse surematus, vaimsed teadmised, need annavad tõelise õnne tunde.

Mateerialik keha ei ole surematu, teadmised, mida saab, peatselt ununevad, jõudmata neid isegi kasutusele võtta.

Vaimsed omadused on alalised. Kui ollakse jõudnud neis kõrgemale, sealt alla tulla ei ole võimalik. Teekond vaimse loomuse saavutamiseks kulgeb läbi õiglaste omaduste.

Kuid vaimne teekond on kõrgemal, kui mateerialik, olgu ta kuitahes õiglane.

Vaimsed omadused annavad inimesele õnne ja rahulolu tunde, vabastades rahutustest ja ülejõu käivatest soovidest. mis paraku kurnavad inimest piiritult.

Inimene, jõudes oma Mina tasemele, jõuab oma õnne lättele. Sellise taseme saavutamiseks piisab loobuda kogu ülejäänust. 

Ja nii see on…

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga