ARKTUURLASTE SÕNUM JUULIKUUS 2024

Neil isiklike ja globaalsete vapustuste ajal on raske jääda rahulikuks ja keskendunuks, kuid samas on teil kerge langeda rahutusse, arvustusse, kriitikasse ja hirmudesse. See tuleb esile vestluses kolleegidega, sõpradega. Võite avastada, et vaadates ringi, mingil hästi õnnestunud üritusel, ootamatult teadvustate, et olete liitunud paljude kolmemõõtmeliste mõtteviisidega. See aga ei tähenda seda, et olete vaimselt langenud madalamale, mistõttu peate lahkuma sellest koosolemisest, vaid pigem on tarvis teil õppida säilitama ennast, omas tões. Teie juuresolek võib tõsta koosolijate energiat ja aeg ajalt võite tuua vestlusse tõe seemneid. Samas teadke, et need kes elavad hirmus, hukkamõistus ja halvustavad, on samuti vaimsed olevused.

Planeet Maa on ülimalt raske kool nõrganärvilistele, enamgi veel seetõttu, et enamus sündmusi esinevad duaalsuses, väljendamas jagunemist kaheks väeks. Paraku vaimne evolutsioon ei ole kunagi olenenud isiklikust valikust, pigem on see juhitav inimese Kõrgema Mina poolt, kes ei ole kunagi unustanud, kes inimene tõeliselt on. Igal inimesel on Kõrgem Mina, mis määratleb, millal ta on valmis järgmiseks ärkamiseks, järgmise saavutuse kogemiseks.

Kes on läbinud maise kogemise ja on võimeline elama elu, mis kajastab ühese teadvuse kõrgemaid energiaid, aga elavad veel kolmemõõtmelises tihkuses, on nad suutelised aitama teisigi tõstma oma sagedust.

Palju sellest, mis on teile tuttav ja on normaalsus teie igapäevases elus planeedil, on siiski jätkuvalt muutumas. – vanad energiad kaotavad sobivuse ülestõusu energiatega.

Tuleb meeles pidada, et loovusluse alused, mis on planeedi olemise alusteks, jäävad igavesti puutumatuteks. Mateerialik olemus kaob ja selle reaalsus avaldub kõrgemate sagedustega vormides.

Kui tunnetate vastuseisu mingile uuele aspektile, siis küsige endilt,  millesse usute, mis paneb teid nii tundma, et kas on see tõesti nii?

Paljud vaimsed kontseptsioonid, mida peeti kunagi absoluutse tõena, on nüüd kaheldavad ja ärganute poolt kõrvale heidetavad,  mis hiljem sageli langevad kriitika ja halvustuse alla nende poolt, kes ei ole suutelised nägema väljaspoole usuliste doktriinide ja praktikate. Sageli isegi lähedased inimesed, keda püüate aidata, ei ole suutelised teid mõistma.

Andestage neile, kes ei ole suutelised teid kuulama, mõistma teid, ega tulema teiega kaasa vaimsele teele. Pidage meeles, et igal inimesel on oma Kõrgem Mina, kes teda juhendab vaimsel teekonnal ja vahel inimene  vajab suuremat kogemiste hulka, et jõuda kõrgemate tõdedeni.

Võimaldage protsessil toimida. Püsige loovusluse vaikuses ja üksinduses. See ei ole isoleerumine mateerialikus mõttes, pigem keskendumine oma sisemisele täiusele ja terviklikkusele reaalsusele, ebareaalsel ajal

See ei ole keskendumine 24 tundi päevas ja 7 päeva nädalas uudistele, mis kajastavad toimuvat välisilmas, vaid oma Kõrgema Mina soovituste kuulamiseks oma sisemuses. Pidev meelelahutuse otsimine on kena näide hubasuse ja rahulolu otsingule väljaspool ennast. Seetõttu vaikset seesmist häälekest ei saa märgata need, kes tegelevad kolmemõõtmelise välisilma kuulamisega.

Usk sellesse, et pühad usu inimesed, on Jumala poolt rohkem tunnustatumad, kui uskumatumad, on taandumas. Üha enam inimesi ärkab mõistmisele, et igas inimeses avaldub oma täiuslik loovuslik teadvus. Mistahes elu on ainus elu, mistahes mõistus on ainus mõistus, iga eraldi olev mõistus on loovuslik mõistus, iga eraldi olev mõistus on isiksustatud loovuslik mõistus – ehkki ta on suuteline mõtlema iseseisvalt.

Nii ajastute jooksul, kui ka käesolevala ajal, on kehastunud vaimsed õpetajad, kes külvasid ja külvavad ka praegu, vaimseid tõdesid, mis aitavad inimestel ärgata. Paraku mõned neist, keda vastavuses kolmemõõtmeliste postulaatidele, kuulutati pühakuteks, tegelikult elasid kolmemõõtmelise teadvuse kohaselt, viisid läbi teenistusi ja riituseid vastavuses kaanonitele, mida uskujad pidasid pühadeks.

Inimestel iseenesest ei ole armastust, andestust, tänulikkust, kannatust ja nii edasi, mida saaksid anda edasi – need on alati olnud ja jäävad loovuslikeks omadusteks, mis avalduvad läbi inimese, kuid ei ole kunagi tulenenud inimeselt.

Iga inimese teadvuse seisund võimaldab, või blokeerib loovusluse omadusi, millised on olemas igas inimeses. Ei armastus, ega teenimine, mida paljud pidasid pühadeks, ei kuulunud kellegile isiklikult. Ei ükski pühak ei olnud erilisem, või õnnistatum Jumala poolt, kui ükskõik milline teine inimene. Pigem nende teadvus võimaldas loovusluse omadustel avalduda täiuslikumalt. Elu kloostris või ašhramis ei teinud inimest pühalikemaks. Ei tasu kunagi unustada, et emotsionaalne usk ei tähenda alati vaimsust.

Käes on aeg vabaneda möödaniku vannetest, kohustustest, lepingutest ja tõotustest. Vaesuse, kasinuse, kuulekuse tõotused, või isegi eelmises elus kellegile siiralt antud lubadused armastada igavesti, võisid jääda aktiivseteks ka mitmete elude jooksul.

Olge üksnes selline, kelleks te tõeliselt olete.

Pea igaüks teist tunnetab käesoleval ajal väsimust ja füüsilisi probleeme. Ülestõusu protsessi käigus Maad katvad, resoneerivad energiad mitte üksnes ei puhasta vanu energiaid, vaid ka integreeruvad teie füüsilise keha rakkudesse.

Kuna inimmõistusele toimuv protsess on võõras, siis ta tõlgendab seda vääriti.

Nagu kõik olev, nii ka Maa, on loovusluse teadvuse avaldumine, on loovusluse terviklikkuse täiuslik avaldumine, mis väljendab Looja teadvuse omadusi. Aja jooksul, kui teadvus hakkas vajuma aina enam madalamasse olekusse, siis maise Ilma teadvus hakkas väljenduma eraldumusena ja kaotas sideme ühesusega. Eraldunud teadvus vaatleb Maad ja tema eluvorme mateerialike kuluvormidena, mis on kohased  inimestele, kes peavad end kõige kõrgemateks. Paljud inimesed kasutavad Maa ressursse enesele  kasusaamise eesmärgil, isegi kuritahtlikel eesmärkidel.

Kuna oli olemas Ühesus, siis teadvuse seisund (austamatus ja üleolemine) sageli  peegeldus inimelus ning neile see oli loov.

Käimasolev Ülestõusu protsess, kaotab tihkuse energiaid, mis täitsid planeeti pikema aja jooksul. Lõppkokkuvõttes see võimaldas Maal veel kord ilmutada enda tõelist olemust, ilmutades ammu varjatud Maad, mis on enamusele veel seni tundmatu. 

Sajandite jooksul, oli kõrgema teadvuse rühmasid ja indiviide, kes püüdsid selgitada ja näidata Maa ja inimese ühesust läbi tervenduste ja õpetamiste, kuid neid karistati ja hukati julmalt nende mõtteviisi pärast, mis väljus üldtunnustatud raamide piiridest. Enamustele omistati nõidade nime, keda karistati üksnes seetõttu, et nad suutsid ühenduda Maa energiatega, ning kasutada neid füüsilistes, emotsionaalsetes ja mentaalsetes tervendamise praktikates, millised olid võõrad enamusele inimkonnast, kes elasid kolmemõõtmelises teadvuses.

Paljud neist olid iidsetetes templites tervendajateks.

Inimeste hirm pani protestima ja mässama kõige selle vastu, mis oli vastuolus nende endi veendumustega, olenemata sellest, kuivõrd väärad need olid. Veendumuste süsteem kujundas ohu tunnetuse ja see oli aluseks kogu nende elule. Hirm ühel või teisel kujul valitses mõtteviisi ja oli aluseks kolmemõõtmelisele mõistusele. Need, kes olid tugevalt seotud kindla veendumuste süsteemiga, olid valmis ründama keda tahes, neid kes olid teist usku või kellel olid teised veendumused.

Aga nüüd, käesoleval ajal, näete aina suuremaid muutusi ja ülestõusu energiad kutsuvad neid esile. Samas need seavad ohu alla enamus liidrite veendumuste süsteeme ning nende hirm  lükkab neid sügavamale oma usku. Kasutades seaduslikke vahendeid, kasutades hirmu ja süü taktikaid, püüavad nad panna teisi võtma vastu nende veendumusi, mis nende arvates see on ainus õige tee. See puudutab eriliselt religioosseid uskumusi.

Tõde on tõde – seda ei saa mõjutada ükski neist, keda see ohustab.

Hirm on loomulik uskumuse väljendus sellesse, et ollakse eraldatud Jumalast, inimestest ja muudest elu vormidest – see on võrdväärne sellega, et ollakse eraldatud kõikidest hüvedest. See sageli väljendub veendumuses, et inimene võib ja peab tegema kõike, mis on vajalik selle saavutamiseks, mida tema arvates ta peab omama. Hirm ja selle avaldumine on väga iidne, ja see jätkub seni, kuni energiad, mis toetavad usku duaalsusse ja eraldumisse kaheks väeks, ei ületa enamuse usku sellesse, mis aitab hirmul hajuda tema enda olematusesse. Eraldumine saab olla üksnes illusoorne, kuna Looja loovuslus on kõikjalolev.

Kõik on Looja teadvusest ja sellest tulenev – enamat ei ole midagi.

Kuidas kõikjal olev loovuslus saakski luua midagi väljaspool ennast?

Looja teadvuses ei ole piiranguid ja puudlikkust, seega, Looja ei saanu neid luua kunagi.

Loovuslus on eneseküllane, harmooniline ja täiuslik.

Loovuslus ise on põhjus ja seega, ainus tulemus.

Teadmised ja vastuvõtt selgitavad, miks vaimsed õpetajad hakkasid ajapikku pidama seda Ilma illusoorseks, kuigi nii head kui halvad avaldumised näivad sedavõrd reaalsetena. Maa on reaalne, kuid see, kuidas ta on vastuvõetav, on siiski illusoorne.

Ükski inimene ei ole teisest parem – mõned neist on üksnes vaimselt enam ärganud.

Loovuslus on lõputu ja täis erinevusi, mis on moodustamas üht ja sama substantsi. Looja omadused on igas inimeses, ega ole kelleski seda ei vähem, ega rokem. Loovuslus on igal ühel omas täiuses, kuid, kui palju on seda inimeses – see oleneb inimese vastuvõtu võimest.

Vaba tahe annab inimesel võimaluse hoida oma teadvuse ust, kas avatuna või suletuna.

Duaalsuse, eraldumuse ja kahe väe energiad ei tulene Loojalt. Need jäävad valitsema seni, kuni teie Ilma kollektiivne teadvus jätkab nende toitmist.

Käesoleval ajal, teie Ilmas on palju konflikte, kus vanad energiad hakkavad kerkima pinnale. Just seetõttu teie, kes te ärkate, olete neil aegadel planeedil. Te olete äratamas magavat kollektiivi oma valgusega.

Lubage protsessil kulgeda.

Ärge uskuge, et teete midagi valesti, kuigi elu on muutumas kaootilisemaks ning on kadumas see, mis oli seni mugav ja harjumuspärane. Teadke, oma õigete tegudega teete õigeks kõik vale, millel ei ole midagi ühist vaimse evolutsiooniga.

Teadvustage ja tunnustage oma loovuslust. Teie ühesus Lättega loob ühesust oma eluga. 

Oleme Arktuuruslaste rühm

Kategooriad:

3 kommentaari

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga